Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Voorwaarden m.b.t. transacties TienminSpellen.nl

 In deze Algemene voorwaarden volgen wij de Nederlandse wet. Bij eventuele onduidelijkheden of onjuistheden in de voorwaarden is de Nederlandse wet bepalend.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten, bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden.

1.2 Het door u accepteren van een aanbieding of overeenkomst dan wel het doen van een bestelling impliceert dat u de in artikel 1.1 beschreven toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval voor het overige de Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

Artikel 2. Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.3.

2.2 Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand na acceptatie van uw bestelling door ons of wederzijdse acceptatie van een ontwikkelopdracht. Wij zijn gerechtigd bestellingen of ontwikkelopdrachten te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Als wij een bestelling of ontwikkelopdracht niet accepteren, dan delen wij dit mee binnen 2 weken na ontvangst van de bestelling of ontwikkelopdracht.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 Voor al onze producten en diensten, uitgezonderd thema-varianten van spellen,  worden de prijzen vermeld in euro’s inclusief btw (tarief 21%) en exclusief verzendkosten. Verzending is mogelijk naar adressen binnen en buiten NL. De bedragen die u betaalt voor de verzending staan vermeld op de pagina “Bestellen”.

Voor thema-varianten worden de prijzen vermeld in euro’s exclusief btw en verzendkosten.

3.2 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n), aangegeven tijdens het bestelproces. Bestellingen van spellen dienen vóór verzending betaald te worden. Bij een opdracht tot ontwikkeling van een thema-variant wordt van u 25% aanbetaling gevraagd van de totaalprijs van ontwikkelopdracht en eerste bestelling, te voldoen binnen 2 weken na ondertekening van de overeenkomst; de resterende 75% van de totaalprijs dient u te betalen binnen 4 weken na oplevering van het ontwikkelde product.

3.3 Als de prijs voor een aangeboden product of dienst wordt gewijzigd in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan geldt bij de uitvoering de laagste van oorspronkelijke en gewijzigde prijs.

Artikel 4. Levering

4.1 De door ons opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij wij niet binnen 4 weken na de met u overeengekomen of aan u meegedeelde leverdatum leveren: u bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

Artikel 5. Bestellingen en communicatie

5.1 Bestellingen worden verzonden naar het meest recente door u schriftelijk of per e-mail aan ons opgegeven afleveradres, tenzij wij schriftelijk of per e-mail anders zijn overeengekomen.

5.2 Wij zijn bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

5.3 Voor misverstaan, verminking, vertraging of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en ons, dan wel tussen ons en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en ons, zijn wij niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan onze kant.

5.4 Wanneer u bij uw bestelling ervoor kiest de goederen af te halen en dus niet te laten versturen, zijn deze Voorwaarden voor zover ze verband houden met verzending niet van toepassing en geldt hetgeen in het Burgerlijk Wetboek is vastgelegd omtrent verkoopovereenkomsten.

Artikel 6. Reclames, aansprakelijkheid en retournering

6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit volgens u niet het geval is, dient u ons daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 2 weken na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

6.2 Bestellingen kunnen uitsluitend geretourneerd worden in overleg en ná verkregen schriftelijke toestemming. U dient retourneringen zelf te frankeren en goed verpakt te zenden aan TienminSpellen.nl, op het adres dat vermeld is op de factuur. De kosten voor retournering draagt u zelf, tenzij er sprake was van een fout/gebrek in het geleverde of er een verkeerd artikel is verstuurd. Dan vergoeden wij u de door u gemaakte frankeerkosten voor retournering.

Artikel 7. Overmacht

7.1 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan ons kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan onze schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor onze rekening komt.

7.2 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, hebben wij in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat wij gehouden zijn tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. In dit kader verwijzen wij u tevens naar artikel 4.1.

Artikel 8. Toepasselijk recht

8.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden zèlf, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.2 Mochten als gevolg van marktontwikkelingen of wijzigingen in wet- en regelgeving, of door vergissing, onderdelen van deze Voorwaarden of van enige overeenkomst met ons, in strijd zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, dan zullen wij op de betreffende onderdelen de Voorwaarden of overeenkomst vervangen door andere, die toereikend en juridisch correct zijn.

Artikel 9. Auteursrecht

9.1 Alle door TienminSpellen.nl ontwikkelde spellen en spelconcepten, met uitzondering van spellen en spelconcepten waarover met TienminSpellen.nl schriftelijk anders is overeengekomen, zijn het auteursrechtelijk eigendom van TienminSpellen.nl en zijn  gedeponeerd bij www.ccproof.nl.

9.2 Zonder schriftelijke overeenkomst met TienminSpellen.nl is het niet toegestaan om enig door TienminSpellen.nl ontworpen spel of spelconcept of karakteristiek aspect daarvan digitaal of fysiek te reproduceren voor commercieel gebruik.

Artikel 10. Privacybeleid

10.1 Van personen en organisaties die ons hebben gecontacteerd bewaren wij, in een afgeschermde omgeving, uitsluitend naam, postadres en e-mailadres en onze onderlinge communicatie over producten, bestellingen en betalingen. Niets van deze informatie wordt door ons gecommuniceerd met derden, tenzij wij met de betreffende persoon of organisatie schriftelijk of per e-mail anders zijn overeengekomen.  De informatie wordt niet langer bewaard dan belastingtechnisch vereist is.